ตารางสินค้า
S/N Barcode Product Code Product Name Warehouse Location Lot No สถานะสินค้า. QTY. Menu