รายการสินค้า
S/N Barcode Product code Product name Warehouse Location Lot NO. จำนวน เบิก คงเหลือ